2021
 • 09/09
  【E宠商城】刷单不结算通知!

   亲爱的亿起发网站主:

   
            大家好!
   
            E宠(活动id: 6476 E宠商城CPS ; 18441E宠商城移动cps)部分订单存在刷单行为,为了整顿该不正当行为,自9月10日起,被判定为刷单的订单将不给予结算。
   
   
            刷单定义:临近下单时间,相似收货地址,相同订单产品/订单金额,通过三方平台采购而来的手机号注册的新用户通过CPS平台返利福利和E宠商城新客券进行批量下单等情况!
   
            最终订单判断以E宠商城认定为准,烦请广大媒体遵守。
   
   
   
  亿起发客户发展部
   
  2021年9月9日